تبلیغات

آتش: فروردین- مرداد- آذر

 

خاک: اردیبهشت- شهریور- دی

 

باد: خرداد- مهر- بهمن

 

آب: تیر- آبان- اسفند